top of page

Om NRGY HUB

I projektet Energilösningar i världsklass, NRGY HUB, utvecklas en unik miljö som ökar möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.

Projektmål

 • Att uppnå ökad resurseffektivitet genom utveckling och införande
  av energi- och klimateffektiv teknik, beteendeförändringar samt samhällsplanerarinsatser.

 • Att skapa en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod
  för energieffektivisering som ska identifiera system- och kostnadseffektiva lösningar. Lösningar som utgår från en helhetssyn, där systemprocesserna kan ta sig an flera utmaningar samtidigt.

 • Att skapa ett samproducerande nav i ÖMS-regionen som bygger en långsiktig struktur för samägande.

 

Aktiviteter i projektet

 • Tillgängliggöra de testbäddar/demonstrationsmiljöer som finns hos projektets parter.

 • Skapa en virtuell miljö för datalagring och tillgängliggörande av data.

 • Etablera fortsatt datainsamling för att möjliggöra vidare forskning
  och utveckling tillsammans med näringsliv och andra aktörer.

 • Ge stöd till bolag i olika tillväxtfaser och skapa modeller och
  processer för hur de ska lyckas på globaliserade marknader.

 • Ta fram en internationell varumärkesprofil utifrån projektets koncept.

 • Etablera kontakter och samarbeten internationellt och även koppla ihop företag/organisationer mellan branscher och nätverk.

Miljöbild kontor
Mälardalen_University_sweden_logo.webp

Mälardalens Högskola är grundad i samverkan och man brukar säga att det finns i vårt DNA.

Inom energi – och miljöforskningen utvecklas processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering i övergången mot ett hållbart energisystem.

 

Tillsammans med industri och samhälle undersöker och utvärderar vi olika innovativa lösningar för framtiden.

I NRGY HUB arbetar vi för att öppna upp stora datamängder. Data som kan användas till forskning och innovationsföretag för att möjliggöra nya lösningar.

Mälarenergi logo

Sedan 1861 har vi verkat i samhällets tjänst och byggt upp samhället och dess infrastruktur. Vatten, el, värme och kyla samt kommunikationslösningar via fiber är vårt jobb. Allt för att våra kunder ska ha en enkel och hållbar vardag.

 

Vi tror på samverkan och inom NRGY HUB – där vi använder data från staden – vill vi bidra till utvecklingen av nya lösningar och affärsmodeller som ger minskad klimatpåverkan, effektiv resursanvändning och ökad hållbarhet.

Create logo

Create driver ett acceleratorprogram för energirelevanta bolag och ser till att dessa start up kommer i kontakt med resterande delar av projektet. För att på så vis koppla ihop testbäddar, data och kunskap och behov.

Läs mer på scalehere.se

Vårt mål är att NRGY HUB ska skapa en miljö som attraherar bolag från hela Sverige och världen som har intressanta lösningar inom området. Genom om att attrahera den typen av innovation kan vi använda kunskapen i miljön för att behovsanpassa, utveckla och kommersialisera den på ett sätt som kommer till nytta för SME i den större skalan samt storbolag i regionerna.

Stuns logo

STUNS stiftares mål är att göra Uppsalaregionen ledande i landet inom experimentell utveckling inom energi- och miljöområdet genom att bli den naturliga platsen för personer och organisationer med stort intresse för energi/miljö/klimat att studera i, forska i, utveckla sitt företag i och förlägga sina produktutvecklingsprocesser i.

 

En del i det är att proaktivt arbeta med talangattraktion från universiteten och andra områden, samt skapa goda förutsättningar för produktutvecklingsprocesser. Det gör vi exempelvis genom att innovationsbolag får möjlighet att testa sina produkter och tjänster i det nätverk av testbäddar/demomiljöer som är tillgängligt via STUNS.

Studsvik_TP_green_logo.webp

Vi på Studsvik Tech Park bidrar till projektet med det vi är starkast på: Fysiska testmiljöer.

 

Vårt område är självförsörjande inom produktion av vatten, el, värme, komfort- och processkyla och mycket mer. Vi erbjuder testmiljöer i världsklass.

ABB_Synerleap_logo.webp

Tillsammans med Create så har SynerLeap varit med och utvecklat NRGY HUB Scaleup Program.

Swedish Energy Agency

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

 

Vi bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning.

Forskning om framtidens fordon och bränslen, förnybara energikällor och smarta elnät får stöd av oss.

Vi stöttar också affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan exporteras.

Energimyndigheten har bidragit till projektet med att öppna upp och tillgängliggöra data från några av deras nationella mätprojekt.

bottom of page